Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Art.1
1. ln deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt onder «afnemer» verstaan: elke persoon die met onze vennootschap een overeenkomst sluit of wenst te sluiten betreffende door ons te koop aangeboden goederen.
2. De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die afnemers of derden op hun briefpapier of op andere documenten bedingen of elders hebben gedeponeerd.
3. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden.

Art. 2 – PRIJZEN
1. Onze prijsoffertes zijn slechts bindend indien de bestelling per kerende post wordt geplaatst, tenzij wij ons uitdrukkelijk en schriftelijk in andere zin verbinden. De prijzen zijn berekend voor levering af magazijn exclusief vervoerkosten, B.T.W. en andere administratieve kosten.
2. Afzonderlijk worden in rekening gebracht:
a) De prijsverhoging bedongen in art 3 van dit artikel en de rente en vergoedingen voorzien bij artikel 6.
b) De voorschotten voor vracht en andere onkosten.
3. Indien na totstandkoming van de overeenkomst de grondstoffenprijzen, de energiekosten, de vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- of buitenland worden verhoogd resp. nieuwe worden ingevoerd, of indien Ionen, salarissen en sociale lasten krachtens wettelijke regeling of collectieve arbeidsovereenkomsten worden verhoogd of indien tenslotte de kosten voor ons verhogen wegens verandering van de wisselkoers, hebben wij het recht de prijs evenredig met deze stijgingen te verhogen, met inachtneming van de eventuele bestaande wettelijke voorschriften.

Art. 3 – MINIMALE BESTELWAARDE
De minimale bestelwaarde bedraagt 125€. Indien dit bedrag niet wordt bereikt, wordt een bedrag van 7,5 € transportkosten aan de afnemer gefactureerd. Wij behouden ons het recht voor bestellingen met een waarde inferieur aan het bedrag te annuleren, zonder enige verplichting van onzentwege de afnemer daar voorafgaand over te verwittigen.

Art. 4 – LEVERINGSTERMIJN
1. De leveringstermijn gaat in nadat het order door onze directie schriftelijk is aanvaard. Een offerte of verbintenis van onze agenten kan niet als bindend ingeroepen worden.
2. Tenzij tegenbeding is de aangeduide leveringstermijn niet van strikte toepassing. Wij zullen te goeder trouw en in de mate van het mogelijke de gestelde termijn trachten te eerbiedigen. Een vertraging in de levering geeft echter nooit recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
3. ln geval van overmacht, zoals bvb staking, opstand, oorlog, enz. hebben wij het recht de uitvoering van het order op te schorten of de overeenkomst zelfs geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Art. 5 – VERVOER
De kosten en risico’s van het vervoer vanaf onze magazijnen zijn uitsluitend voor rekening van de afnemer.

Art. 6 – KLACHTEN EN WAARBORG
1. De klachten over niet-conforme levering of over gebreken vastgesteld bij de levering, over eventueel verkeerde of over de prijs der geleverde goederen, zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of na ontvangst van de factuur schriftelijk op de maatschappelijke zetel van onze vennootschap zijn gemeld.
2. Onder juist gebruik in normale operatievoorwaarden en mits geëigende toepassing zijn onze producten gewaarborgd tegen gebreken van materiaal of afwerking. Onze waarborg is ertoe beperkt naar onze
keus de producten of onderdelen waarvan het gebrek aldus bewezen is, te herstellen of te vervangen. Wij behouden ons het recht voor hetzij het product na te zien bij de afnemer, hetzij te eisen dat het product op zijn kosten naar onze fabriek teruggezonden wordt voor nazicht. Onze waarborg dekt niet de goederen die beschadigd werden of blootgesteld werden aan een ongeval, een verkeerd of abusief gebruik, noch goederen die veranderd of hersteld werden door een ander dan een door ons gemachtigde vertegenwoordiger. Deze waarborg begrenst onze aansprakelijkheid op absolute en exclusieve wijze en vormt het enig verhaal voor de koper voor om het even welke schadevergoeding in verband met de verkoop of de levering van onze producten of onderdelen, hun ontwerp, hun geschiktheid voor het gebruik dat de koper ervan wenst te maken, hun installaties of werking, evenals voor om het even welk gebrek daarin. ln geen geval zijn wij verantwoordelijk voor enigerlei onrechtstreeks of secondaire schade. Onze aansprakelijkheid op welke grond ook is beperkt tot het bedrag van de prijs ontvangen voor de goederen die onze verantwoordelijkheid in het gedrang mochten brengen.
3. Retourzendingen worden enkel aanvaard mits onze voorafgaande schriftelijke toestemming en mits franco toezending.
4. Het bestaan van een klacht is voor de afnemer geen voldoende grond om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen.

Art. 7 – BETALINGEN
1. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen dient nettobetaling te geschieden binnen de 15 dagen na factuurdatum.
2. Wij hebben steeds het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de prijs te vragen of slechts te leveren onder rembours.
3. Alle betalingen dienen te geschieden op onze kantoren of via onze bankrekening zonder enige inhouding of schuldvergelijking.
4. Indien de betaling niet op de vervaldag plaatsvindt, zal de afnemer een rente betalen gelijk aan het officiële disconto van de Nationale Bank van België, vermeerderd met 2%. Indien de afnemer zonder geldige reden verzuimt te betalen op de vervaldag is hij bovendien een schadevergoeding verschuldigd van 15% op het uitstaand saldo, met een minimum van 25€. Deze forfaitaire vergoeding is vastgesteld in de zin van art. 1152 b.w. en dekt de administratieve kosten en andere schade van de verkoper. De rente en de fortaitaire schadevergoeding worden maandelijks in rekening gebracht en zijn van rechtswege verschuldigd vanaf de vervaldag, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De betaling vindt slechts plaats op het moment dat wij een totale beschikking verkrijgen over het verschuldigde bedrag. Indien er geleverd wordt op krediet, dan is de afnemer gehouden door onze boeken in de zin dat de afnemer – behoudens tegenbewijs – deze boekhouding aIs juist zal erkennen.
5. Indien de afnemer een betaling niet nakomt, worden alle door de afnemer aan ons verschuldigde sommen tot haar volle bedrag onmiddellijk opeisbaar, ook voor bestellingen die nog niet werden geleverd.
6. Wij kunnen in dat geval de uitvoering opschorten van alle voor de afnemer aanvaarde bestelling totdat de schuld binnen de door ons gestelde voorwaarden en termijnen is aangezuiverd en de afnemer tegenover ons zijn betaalvermogen heeft gewaarborgd.
7. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden of in het vorig lid bedoelde zekerheid niet is gegeven, kunnen wij alle voor de afnemer aanvaarde orders annuleren, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.
8. Het aanvaarden van wissels heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg en alle verkoops- en betalingsvoorwaarden, ook deze van art. 6, blijven op onze vordering van toepassing.
Art. 8 . WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij zijn gerechtigd de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing van zodra de afnemer van deze wijziging kennis kon nemen en omtrent de wijziging geen voorbehoud heeft gemaakt.

Art. 9 . BEVOEGDE RECHTBANK
ln geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de woonplaats van de verkoper bevoegd, tenzij de verkoper het geding wenst te brengen voor een andere bevoegde rechtbank.

Artikel 1 Definities

Verkoper: Kent Nederland B.V.
Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer, die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper, waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3 Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

Artikel 3 Aanbiedingen/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van twee maanden, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd; Alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van prijswijzigingen van leveranciers van verkoper.

3.2 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat hij een order van koper schriftelijk heeft aanvaard, c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte zaken door verkoper aan koper;

3.3 Wanneer verkoper tevoren aan koper een aanbieding heeft gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van koper;ofwel na ontvangst van een schriftelijk akkoord van de offerte en er op de offerte een gelijkluidende order volgt.

3.4 De prijzen in de aanbiedingen gelden voor levering af magazijn, in Euro, inclusief inladingskosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, alsmede verzend-, vracht- , vervoers- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; Vanaf het moment dat de goederen het magazijn van verkoper verlaten, is dit voor rekening en risico van koper.

3.5 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/ aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal;

3.6 Afzonderlijk zal verkoper bij koper in rekening brengen:

– voorschotten terzake van vracht-, verzend-, vervoer- en administratiekosten;
– de verschuldigde vertragingsrente volgens artikel 7.2;

– de verschuldigde incassokosten volgens artikel 8;

3.7 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

3.8 Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen/orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

Artikel 4 Afroeporders

4.1. Onder een afroeporder wordt verstaan: een overeenkomst waarbij de koper zich verbindt om binnen zekere termijn een bepaalde hoeveelheid zaken van verkoper af te nemen en die zich verbindt de zaken telkens op afroep van de koper aan deze te zullen leveren.

4.2. De koper is gehouden de overeengekomen hoeveelheid zaken binnen de overeengekomen termijn af te roepen, en als geen termijn geldt uiterlijk binnen 6 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Bij gebreke van tijdige afroep is verkoper na sommatie gerechtigd de zaken te leveren en te factureren, dan wel te verkopen.

4.3. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, is koper gehouden de order tenminste 15 dagen voor de gewenste leveringsdatum af te roepen. Verkoper is te allen tijde gerechtigd de order op een redelijke termijn vóór de gewenste leveringsdatum te leveren.

Artikel 5 Levering

5.1 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.2 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen;

5.3 Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

6.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 1 week na ontdekking na levering te worden gemeld;

6.3 Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper en op de door hem aangegeven wijze.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient contant bij levering, ofwel binnen 21 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

7.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen, is koper van rechtswege in verzuim. Een ingebrekestelling is alsdan niet meer vereist. Koper is alsdan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.3 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Incassokosten

8.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) voor rekening van koper. In ieder geval is de koper 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd, onverminderd de mogelijkheid van verkoper om de hierboven gelden reële schade van koper te vorderen.

8.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

9.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

9.2 Een opschorting vervalt nadat koper zijn verplichtingen nakomt of ter voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoende zekerheid heeft gesteld;

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 10 Annulering

10.1 Indien koper een met verkoper tot stand gekomen overeenkomst wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot de waarde van de verkochte zaken, althans beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper in een dergelijk geval uitkeert.

11.2 Slechts de directe schade wordt conform artikel 11.1 vergoed. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper, tot het moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de koper zijn betaald.

Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de koper, of overlijden wanneer de koper een natuurlijk persoon is, is verkoper gerechtigd de order zonder ingebre-kestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.
Annulering en terugname laten het recht van verkoper op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
In deze gevallen zal elke vordering van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar zijn.

13.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de koper of diens houders weg te (doen) halen, indien de koper zijn verplichtingen jegens hem niet correct nakomt. De koper zal verkoper op eerste verzoek in deze alle medewerking en toegang verschaffen.

13.3 De zaken kunnen door de koper het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. Ingeval van doorverkoop van niet (geheel) betaalde zaken, is de koper gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in deze voorwaarden vermeld.

Artikel 14 Risico-overgang

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslist door de rechter in de vestigingsplaats van verkoper. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.